Hero Financien4

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Financiën

We hebben middelen gevonden om te werken aan onze ambities voor de stad én financieel gezond te blijven. We zien op dit moment geen noodzaak om de OZB te verhogen.  

Financiën

Van de gemeentelijke begroting wordt de helft actief ingezet binnen het sociaal domein. Daarnaast benutten we nu ook de opgebouwde reserve sociaal domein. We laten ons sociale gezicht zien door ervoor te kiezen meer middelen te besteden aan zorg dan de middelen die we hiervoor vanuit het Rijk krijgen.

Om het actieplan voor de binnenstad te kunnen realiseren bouwen we verder aan een ontwikkelfonds. We gaan realistisch en behoedzaam om met onze grondexploitaties.